ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ สมัครเข้ารับการอบรม “การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกแผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (Turnitin)”

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั Read more

138 total views, no views today

ประกาศ การสรรหาอธิการบดี การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

  การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศว Read more

1,963 total views, 26 views today