แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อธิการบดีได้เรียกประชุมตัวแทนของส่วนงานเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ โดยการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ.2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ได้แก่ 1. รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล คณะสังคมศาสตร์ 2. รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

: : คำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ : :

1,037 total views, 1 views today