ม.นเรศวรจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ม.นเรศวรจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการ และให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ภายในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรับชม Presentation เพียงอำลา โดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ประพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
       จากนั้น ท่านอธิการบดี มอบโล่ ของที่ระลึก และเงินสวัสดิการเกษียณอายุให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 23 ท่าน ซึ่งบุคลากรทุกท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ของมหาวิทยาลัยและได้อุทิศทั้งกายและใจเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา อีกทั้ง คุณงามความดีทั้งหลายที่สั่งสมมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง รวมถึง เป็นแบบอย่างให้บุคลากรรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกอันดีความรักความผูกพัน ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ

« 1 ของ 2 »

« 1 ของ 2 »

 

 

News : 0404

317,459 total views, 2,364 views today