ประกาศ การสรรหาอธิการบดี การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปฏิทินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กฎหมาย กฏ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

1,963 total views, 26 views today