นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมกรรมการสภาชุดใหม่พบประชาคมมหาวิทยาลัยออนไลน์   

       ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร พบประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร รูปแบบประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) เพื่อรับทราบเป้าหมายการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน คณะ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะเป็นการแนวทางและการมอบนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการผลักดันในการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการยกระดับให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 “การวิจัยระดับแนวหน้าของของโลก (Global and Frontier Research)” ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

ปฏิทินนายกสภาพบประชาคม

ที่

วันที่ เวลา คณะ/วิทยาลัย

1

11 ตุลาคม 2564 15.00  – 16.00 คณะศึกษาศาสตร์

2

20 ตุลาคม 2564 11.00 – 12.00 คณะทันตแพทยศาสตร์

3

 21 ตุลาคม 2564 13.00 – 14.00 คณะเภสัชศาสตร์

4

21 ตุลาคม 2564 14.30 – 15.30 คณะแพทยศาสตร์
5 25 ตุลาคม 2564 10.30 – 11.30 คณะสังคมศาสตร์
6 25 ตุลาคม 2564 14.30 – 15.30 วิทยาลัยนานาชาติ
7 29 ตุลาคม 2564 09.00 – 10.00 วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์กริดฯ
8 29 ตุลาคม 2564 13.30 – 14.30 คณะนิติศาสตร์
9 3 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ฯ
10 5 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 14.00 คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน
11 5 พฤศจิกายน 2564 14.30 – 15.30 คณะสหเวชศาสตร์
12 8 พฤศจิกายน 2564 15.00 – 16.00 คณะวิทยาศาสตร์
13 9 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 สำนักหอสมุด
14 9 พฤศจิกายน 2564 10.30 – 11.30 บัณฑิตวิทยาลัย
15 17 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 คณะพยาบาลศาสตร์
16 22 พฤศจิกายน 2564 13.30 – 14.30 คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 22 พฤศจิกายน 2564 15.00 – 16.00 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
18 25 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 10.00 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
19 26 พฤศจิกายน 2564 13.00 – 14.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

497 total views, 4 views today