ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ สมัครเข้ารับการอบรม “การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกแผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (Turnitin)”

 

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ สมัครเข้ารับการอบรม การใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ (Turnitin) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับคณาจารย์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนิสิตไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำหรับนิสิตต่างชาติ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 https://www.graduate.nu.ac.th/slider/page-turnitin-2564/ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 5596 8838

139 total views, 1 views today