ม.นเรศวร จับมือ ภาคเอกชน จัดอบรบให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดรน 

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์  โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เป็นประธานเปิด โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตร และนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดพิษณุโลก สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (The institute of Agro-Based Industries: IAI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการโดรน และผู้ประกอบการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพนักบินโดรน เพื่อการเกษตร” เพื่อนำมาเป็นหลักสูตรมาตรฐานในการจัดอบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะ และความรู้ที่เป็นไปตามแนวทางสากล (International guideline) เพื่อให้ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มุ่งเน้นผลไปยังกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้ได้เรียนรู้ เข้าถึงเทคโนโลยีและเห็นความสำคัญของการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการเกษตร อาทิ ช่วยให้การจัดการศัตรูพืชแม่นยำขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารเคมี ช่วยลดการใช้แรงงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการจ้างแรงงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและย่นระยะเวลาในการทำงาน ทั้งนี้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

108 total views, 1 views today