ม.นเรศวร เปิดเวทีสัมมนา NU-Logistics, the 1st Decade and Next มุ่งแสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย  

 

       คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมสัมมนา NULogistics, the 1st Decade and Next ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนา การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการของนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน รวมถึงการจัดแสดงสินค้า เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของไทย ที่สามารถเท่าทันต่อโลกยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ในวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยว่า คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 จนถึงบัดนี้นับเป็นเวลา 10 ปี แห่งการเจริญเติบโตตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของคณะ และมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic CorridorLIMEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาคเอกชนของทั้ง 3 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย 1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2 แขวง ได้แก่ แขวงหลวงพระบาง และแขวงไซยะบูลี และ 3) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2 รัฐ ได้แก่ รัฐกะเหรี่ยง และรัฐมอญ โดยมีการริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2558 และได้ร่วมผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC โดยมุ่งเน้นในการผลักดันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน 
ด้านการท่องเที่ยว ด้านการสุขภาพ ด้านโลจิสติกส์ และ ด้านการศึกษา และในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน จึงกำหนดจัดการประชุมสัมมนา NULogistics, the 1st Decade and Next ขึ้น 

       ภายในงานจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Hochschule Merseburg และ Chengdu University โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถา ในหัวข้อ “บทบาทการพัฒนาคนและสังคมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”และการปาฐกถา ในหัวข้อ “ทิศทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทย” โดย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม การเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนด้านโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาประเทศ” และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  หัวข้อ “ทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการในปัจจุบันและอนาคต” หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อรองรับการเติบโตเศรษฐกิจไทย” เป็นต้น พร้อมนี้รับฟังการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์ นอกจากนั้นยงมีการจัดนิทรรศการแสดงถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน รวมถึงการจัดแสดงสินค้า เทศกาลอาหาร สินค้าแบรนด์เนม  

       โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8750 ในวันและเวลาราชการ 

142 total views, 4 views today