ภารกิจผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเดชา ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภารกิจรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร