หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

คณะ / วิทยาลัย / สำนัก / โรงเรียน

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โรงเรียน

สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานอื่นๆ