สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จารุภา วิโยชน์
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
ประธานสภาอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
กรรมการและเลขานุการสภา

1,637 total views, 6 views today