ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
นายเดชา ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทวีสุข กรรณล้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วรเดช ณ กรม
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จตุภูมิ ภูมิบุญชู
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ จิรประภา มากลิ่น
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ดร.สุพิชญา มีสาด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
นายพีระ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ
คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

1,444 total views, 8 views today