ประวัติอธิการบดี

ประวัติอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ระดับ 9
เกิดเมื่อวันที่ : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2484
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D.(Linguistics) University of Copenhagen, Denmark

 

ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ระดับ 9
อายุราชการ 39 ปี

เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2556-2560 ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556-2560 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556-2559 ประธานสาขาการศึกษา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2552-2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
2548-2552 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2545-2548 ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 ผู้จัดการชมรม ชมรม A.I.E.
2544-2550 Secretary-General International Federation of Social Organizations (IFSSO)
2540-2544 Executive Secretary International Federation of Social Organizations (IFSSO)
2530-2532 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก
2530 รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก
2523-2530 หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก
2520-2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก
2515-2520 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2515 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษา จ.พิษณุโลก
2506-2514 ครูโท โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ผลงานทางด้านการบริหารจัดการ  คณะกรรมการ และอนุกรรมการ

ด้านบริหารจัดการ
เริ่มต้น-สิ้นสุด ตำแหน่ง
2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2560 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2552-2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
2545-2550 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2533-2544 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ด้านคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ
กรรมการสาขาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการสาขาสังคมศาสตร์ JSPS, สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการพิจารณาผลงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กรรมการพิจารณาผลการวิจัยทางการศึกษาและกรรมการกำหนดทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาในอนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประธานสาขาการศึกษา คณะกรรมการวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ (2557 – 2559)

การสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้

งานวิชาการ และงานวิจัย
ปี พ.ศ. งานวิชาการ และงานวิจัย
2558-2561 การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล
2559-2560 การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา
2558-2559 การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2555-2556 การส่งเสริมกำหนดนโยบายและกิจกรรมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันการศึกษา
2552-2554 การหนุนเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ (LLEN)
2551 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
2548-2549 การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมวิถีชน
2548-2549 ผ้าไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)
2548-2549 การสังเคราะห์งานวิจัยทางวัฒนธรรม (พลังความคิดและภูมิปัญญา)
2547 การสังเคราะห์นวัตกรรมการสอนจากผลงานวิจัย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2543 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยทางการศึกษา ปี พ.ศ.2539-2541, สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
2543 การศึกษาพัฒนาจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา
2540-2541 พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
2534 แผนที่ภาษาเขตภาคเหนือตอนล่าง
2530 การศึกษาคำพื้นฐานและลำดับขั้นเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
2529 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทขององค์กรสตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดพิษณุโลก
2528 สภาตำบล : กลยุทธ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย
2528-2529 การประเมินติดตามผลการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่น กองทัพภาคที่ 3
2528 บทประพันธ์ในภาษาไตหญ่า
2528 แผนที่ภาษาจังหวัดพิษณุโลก
2525 การวิเคราะห์ข้อผิดของวิชาการแปลในระดับอุดมศึกษา
2520 ภาษาถิ่นออนหลวย, เชียงใหม่
2515 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาพระร่วงกับศิลาจารึกหลักที่ 1
2515 ภาษาและวัฒนธรรมหาดเสี้ยว, ศรีสัชนาลัย จ.พิษณุโลก
งานสนับสนุนองค์ความรู้
ปี พ.ศ. งานวิชาการ และงานวิจัย
2550-ปัจจุบัน วิทยากร กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่ อาชีวศึกษา
2540 นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้าพิษณุโลก
2540-2550 Secretary-General, IFSSO
2539-2540 Executive Secretary , International Federation of Social Science Organization (IFSSO)

30,071 total views, 4 views today